Wij zijn een wandelclub aangesloten sinds 1984 bij AKTIVIA en sinds 2016 bij Wandelsport Vlaanderen vzw onder het nummer 3150 en bij de Sportraad van Sint Niklaas.

Het doel van onze club is het bevorderen van de recreatieve wandelsport door deelname en inrichten van tochten.

Wij starten momenteel ons 39e werkjaar en hebben 450 leden.

Sinds november 2013 hebben wij onze feitelijke vereniging omgevormd tot een VZW, met als maatschappelijke zetel Filip De Pillecynlaan 47, 9111 Belsele.

 

Privacyverklaring

Reynaertstappers vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reynaertstappers vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig  hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als Reynaertstappers vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Reynaertstappers vzw

Zetel: Filip De Pillecijnlaan 47 – 9111 Belsele

Emailadres: marc_bellens@hotmail.com

 

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Reynaertstappers vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Reynaertstappers vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van clubbladen en (gerechtvaardigd belang)
 • Het printen van labels voor de inschrijfkaarten
 • Het oplijsten van de inschrijvingen van de busuitstappen
 • Het communiceren van dringende meldingen en aankondiging diverse clubactiviteiten
1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Digitale foto’s van sfeerbeelden van diverse clubactiviteiten
1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

 • De Secretaris en de Web-Master van de Reynaertstappers vzw
1.4 Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (Wandelsport Vlaanderen vzw -WSVL vzw).

Met deze partij (verwerkers) maken wij hierin uiteraard  de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

Reynaertstappers vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Reynaertstappers vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap …

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Reynaertstappers vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de gegevens.
1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Reynaertstappers vzw Filip De Pillecijnlaan 47 9111 BELSELE

marc_bellens@hotmail.com

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1.10          Wijziging privacyverklaring

Reynaertstappers vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei ’18